การรวมกลุ่ม aec ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพใดบ้าง

ในการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภาคีภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกฉียงใต้หรือที่เรียกกันว่า การรวมกลุ่มอาเซี่ยน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม ในการรวมตังกันของทั้ง 10 ประเทศอาเซี่ยนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างมากมาย เช่น ในการค้าขายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนด้วยกัน หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนสามารถค้าขายข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น การท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนได้รับความสะดวกขึ้นมาก และอีกอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซ่ยน ทั้งผลกระทบในแนวบวกและแนวลบ มีกลุ่มอาชีพใดบ้างที่ได้รับผลกระทบในการรวมตัวกันครั้งนี้บ้าง

 

1 กลุ่มอาชีพธุรกิจ

กลุ่มอาชีพธุรกิจเห็นจะเป็นกลุ่มอาชีพแรกที่เห็นผลกระทบได้อย่างชัดเจน ทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ ในทางบวก ทำให้ธุรกิจคล่องตัวขึ้น ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นจากการยกเว้นและลดอัตราภาษีระหว่ากลุ่มอาเซี่ยนด้วยกัน แต่การทะลักมาของสินค้าในกลุ่มประเทศอเซี่ยนกันเองก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในสินค้าประเภทเดียวกันด้วย อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจจึงควรต้องมีการปรับตัวและตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อจะข้ามพ้นไปสึ่ความเจริญและผลประโยชน์ในแง่บวก

2 กลุ่มอาชีพผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

กลุ่มอาชีพผู้เชี่ยวชาญได้แก่ กลุม่อาชีพที่มีทักษะและฝีมือที่เป็นเยี่ยม เช่นแรงงานฝีมือเป็นที่ต้องการและได้รับโอกาสที่มากกว่าแรงงานไร้ฝีมือ หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือบุลคลากรในกลุ่มช่างผู้ชำนาญนั่นเอง หากคนในกลุ่มอาชีพช่างต่าง ๆ ใช้โอกาสนี้พัฒนาฝีมือจากแรงงานธรรมดาเป็นแรงงานอาชีพได้ก็จะเปิดหนทางสู่สากลให้กับตนเองไดเอย่างไม่ยากเย็นเลย

กลุ่มอาชีพบุคลากรหายาก

กลุ่มอาชีพผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนในภูมิภาค เช่นหมอ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก  พยาบาล การสำรวจ การท่องเที่ยว ฑัณตแพทย์ จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากการรวมกลุ่มอาเซี่ยนครั้งนี้ เพราะเป็นกลุ่มแรงงาอาชีพที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการ จึงสามารถที่จะย้ายถิ่นฐานอย่างเสรีไปยังประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนทุกประเทศเพื่อทำงานในสายอาชีพที่ตนถนัด ตามอัตราเงินเดือนที่พึงพอใจได้อย่างสบาย

แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาขาอาชีพใดก็ตาม ภาษาคือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุด เป็นหนทางที่จะเปิดไปถึงโอกาสในการรวมกลุ่มอาเซี่ยน ยิ่งใครที่รู้ภาษาเฉพาะของกลุ่มประเทศทั้ง 10 นี้มากแค่ไหนก็จะยิ่งมีหนทางก้าวไกลมากยิ่งขึ้น เมื่อสื่อสารได้ร็เรื่องงานและเงินก็จะหลั่งไหลมา