ทำความรู้จัก 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความสำคัญ

3

เมื่ออ่านหัวข้อตอนเริ่มแรกหลายคนคงมีข้อสงสัยว่าอะไรคือ 3 เสาหลักอาเซียน หลายคนแทบจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำ 3 เสาหลักอาเซียน เป็นความร่วมมือหลักๆ ระหว่างกลุ่มอาเซียน ที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทุกๆ ประเทศในประชาคมอาเซียนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความแข็งแกร่ง มั่นคง สามารถที่จะต่อสู้กับเหล่าบรรดาชาติอื่นๆ ได้

ความหมายของ 3 เสาหลักอาเซียน

จากการตกลงกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นข้อตกลงบาหลี 2 ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ได้มีการแบ่งแยกออกเป็น 3 ประชาคมย่อย ซึ่ง 3 ประชาคมย่อยที่ว่านี้เองถูกเรียกว่า 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน โดยให้มีการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และได้มีการเข้าร่วมอย่างเต็มตัวที่เห็นกันนี้

3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความสำคัญ

apsc

  1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ((ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY หรือ APSC) – ความสำคัญคือต้องการที่จะสร้างสันติภาพ ความมั่งคง ความสงบสุขให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างสันติวิธีการ มีค่านิยม กิจกรรมร่วมกัน สร้างความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ การสร้างความก้าวหน้าและการเจรจาต่อรองที่ดีกับเหล่าบรรดาประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ป้องกันปัญหาสงครามหรือความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศแถบอาเซียน ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่างๆ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมไปถึงภัยจากธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกัน

aec

  1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC) ความสำคัญคือ ทำให้อาเซียนเองมีฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน การขนส่งด้านสินค้า บริการ เงินทุน ฝีมือด้านแรงงาน และการลงทุนมีอิสรเสรี ส่งเสริมในด้านของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขัน, สินทรัพย์ทางปัญญา, การให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภค, ด้านภาษี และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี และด้านของพลังงาน พัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจในตลาดของอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถต่อรองกับประเทศมหาอำนาจได้ สร้างเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกับด้านเศรษฐกิจของโลก

ascc

  1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC) – ความสำคัญคือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันเพื่อที่จะต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ของประชากรในอาเซียนให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ยกระดับให้คุณภาพชีวิตดีกว่าเดิม รู้จักการใช้ในเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความยั่งยืนมากที่สุด มีการสร้าง 6 แผนพัฒนาประกอบไปด้วย betflik คาสิโน
  • การพัฒนาในด้านของทรัพยากรมนุษย์
  • การสร้างความคุ้มครองและด้านของสวัสดิการในสังคม
  • สร้างความยุติธรรมและสิทธิภายในสังคม
  • สร้างความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม
  • สร้างอัตลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
  • พยายามลดช่องว่างเกี่ยวกับการพัฒนาในแต่ละประเทศให้น้อยลง