ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี คืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

ในยุคที่โลกไร้พรมแดนที่การติดต่อสื่อสารแทบไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น เช่นเดียวกันกับกำแพงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กำลังจะถูกพังทลายลง จากเหตุการณ์การรวมกันทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ที่เป็นการรวมกันของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, ไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า, บรูไนดารุส-ซาลาม, เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งในการ

รวมของประชาคมอาเซียนก็จะมีการส่งเสริมความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และในด้านเศรษฐกิจก็มีการร่วมมือทางการค้าด้วยการเปิดการค้าเสรี ซึ่งการร่วมมือในด้านนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อเสียของการเปิดการค้าเสรีคือ การเดินทางที่เสรีและมีการลดกำแพงภาษีลงหรือที่เรียกว่าปลอดภาษี การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น หากมองในมุมของผู้บริโภคก็จะถือว่าดีที่เรามีทางเลือกในซื้อ-ขายสินค้า แต่หากมองในมุมของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกภายในประเทศแม้การแข่งขันทางการค้าจะดีก็จริงอยู่แต่การแข่งขันที่สูงอาจทำให้ผู้ประกอบการขนาดที่ไม่พร้อมอาจต้องปิดตัวลง

นอกจากเรื่องของผู้ประกอบการแล้ว ในส่วนของแรงงานภายในประเทศก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้เนื่องจากการเดินทางได้อย่างเสรีและเข้ามาเป็นแรงงานได้อย่างถูกฎหมาย อีกทั้งประเทศไทยยังด้อยกว่าในเรื่องของภาษา และยังมีแรงงานที่ไร้ฝีมืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันของแรงงานและมีแรงงานต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศมาก ผู้ประกอบการมีสิทธิ์เลือกจ้างงานได้มากขึ้นจึงส่งผลให้แรงงานในประเทศเกิดปัญหาการว่างงาน จากผลกระทบทั้งหมดส่งผลให้เศรษฐกิจโดยจะทำให้เกิดการขาดดุลการค้าที่เกิดจากการลดภาษีทำให้มีการนำเข้าส่งออกอย่างอิสระ นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดเล็กที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าของสินค้าต่างประเทศหากการเข้ามาของประชาคมอาเซียนนั้นอาจทำให้ประเทศที่มีอำนาจมากกว่าเข้ามาแทรกแซงทำให้เสียผลประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกิจเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเกิดการจ้างงานและการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดนเกิดการกระตุ้นการจ้างงานและมีการแข่งขันอย่างสูงทำให้มีแรงงานที่มีฝีมือมากยิ่งขึ้น ไม่นิ่งดูดายเหมือนดังที่ผ่านมา

ดังนั้นการถือกำเนิดขึ้นของประชาคมอาเซียนไม่ใช่เพียงแต่จะมีแต่ด้านเสียอย่างเดียวหากเราเรียนรู้ที่จะศึกษากับผลกระทบก่อนละเตรียมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น เราจะมีความพร้อมและรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที สามารถพลิกวิกฤตจากปัญหาๆต่างให้กลายมาเป็นความสำเร็จขององค์กรของเราในอนาคตต่อไป