วิธีการร่วมมือธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้

1-1

ในปัจจุบันสังคมมีธุรกิจเกิดขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบนั้นสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากันเพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจต้องมีความความรู้ในด้านของธุรกิจเป็นอย่างดีและผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลที่ทำธุรกิจท่านอื่นเพื่อนำความรู้มามาพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจให้แตกขยายออกไปได้อีก

อย่างแรกที่ผู้ทำธุรกิจต้องคำนึงถึงคือบุคคลากรในแต่ละฝ่ายที่จะเข้ามาทำงานให้กับทางบริษัท พวกเขาจะต้องมีความรู้ฝ่ายหรือแผนกที่คุณต้องการให้เข้าไปดูแล ต้องไม่ใช่การลองผิดลองถูกเพราะงานที่ออกมาอาจจะทำงานเสียหายได้ และเปลืองเวลาการทำงานมากขึ้น ผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการลงทุนเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ อาจจะส่งไปศึกษาเพิ่มเติมหรือจะเป็นวิธีที่ดีมากคือคุณต้องส่งบุคลากรของคุณไปเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรอื่นเพื่อให้เขานำความรู้ที่ได้กลับมาเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างดีที่สุด และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

อุปสรรคในการไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ผู้จัดทำโครงการต้องเตรียมตัวต้องเจอจะมี 3 จากสาเหตุหลักๆ ดังนี้

3-1

1.จากตัวบุคคล บุคคลที่เขาไปพบเจออาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน หรือไปเจอคนที่ค่อนข้างจะหวงความรู้เขาจะไม่บอกสิ่งที่เขารู้ทั้งหมด และพวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย อีกหนึ่งสาเหตุจะมาจากความรู้ของเขาอาจจะไม่มีเพียงพอที่จะไปทำการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย เพราะฉะนั้นพวกเขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยอย่าหวังเพิ่งไปรู้จากบุคคลนั้นเพียงอย่างเดียว

2.จากส่วนรวมและโครงสร้าง ปัญหานี้บางที่อาจจะมีหรือไม่มี คือการที่ผู้บริหารบางท่านไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเพราะคิดถึงในเรื่องเงินทุนที่จะจัดส่งพวกเขาออกไป ยังไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ระบบสารสนเทศไม่เอื้ออำนวยในการค้นคว้าข้อมูล และยังไม่มีระบบชมเชยหรือชื่นชมสำหรับผู้ให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น

3.จากค่านิยมและวัฒธรรมองค์กรของท่าน  ส่วนมากปัญหานี้จะเกิดกับธุรกิจที่มีการแข่งขันในองค์กรสูง บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ผู้บริหารบางท่านไม่ยอมรับในความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลองทำสิ่งใหม่ๆ

4

ส่วนใหญ่ความรู้ที่ได้ในการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั้นจะสามารถทำให้ธุรกิจไปต่อได้ หรือจะดึงให้ต่ำลงนั้นอยู่กับการที่ผู้ที่ได้รับความรู้มาสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ได้ดีแค่ไหน สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับเปลี่ยนไปในทางให้ดีขึ้นไปได้ดีเท่าไหร่ ดังนั้นก่อนที่คุณจะส่งบุคคลนั้นออกไปคุณต้องคัดเลือกบุคคลดีๆ ต้องคัดเลือกบุคคลที่ไฝ่รู้ และมีความคิดใหม่ เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายได้