‘อาเซียนศึกษา’ คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ?

อาเซียนศึกษา

ความเป็นมาของ อาเซียน

‘สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ก่อตั้ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิกรุ่นดั้งเดิม 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก – เฉียงใต้ คือ

  • ไทย
  • อินโดนีเซีย
  • มาเลเซีย
  • ฟิลิปปินส์
  • สิงคโปร์
  • อาเซียนศึกษา

พร้อมลงนามเพื่อเป็นหลักฐานโดยทั่วกัน ในการจัดตั้งสมาคมเพื่อเพิ่มจำนวนเจริญเติบโต , ทางเศรษฐกิจ , วิธีพัฒนาสังคม , วิธีพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนรักษาสันติภาพความมั่นคงให้เป็นปึกแผ่น

หลังจากนั้นก็มีชาติอื่นๆตบเท้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกมากมาย ได้แก่ บูรไนดารุสซาราม , สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , สหภาพพม่า , ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามลำดับ จึงทำให้สมาชิก มี 10 ประเทศ

อาเซียนศึกษา คืออะไร ?

‘อาเซียนศึกษา’ เป็นหลักสูตรการเรียนรูปแบบใหม่ ถือกำเนิดขึ้นมาแบบพหุสาขาวิชาซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ในหลากหลายด้านรวมเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในเรื่องของมิติสังคม , ภาษา , วัฒนธรรม , ประวัติศาสตร์ , เศรษฐกิจ , การเมือง – การปกครอง ตลอดจนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , การติดต่อ – สื่อสาร รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทั้งคุณธรรม ความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะสำคัญ คือ การใช้ภาษาต่างประเทศอย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาราชการของอาเซียน หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มลายู , เวียดนาม , พม่า เป็นต้น

‘อาเซียนศึกษา’ ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา Bachelor of Arts in ASEAN Studies สำหรับในปัจจุบันนี้เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจอีกสาขาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรอบรู้ด้านภูมิภาคอาเซียน เชิงสหวิทยาการ อันผสมผสานไปกับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อทันต่อความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยยึดถือเป้าหมายสำคัญของหลักสูตร คือการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับ ระบบ เศรษฐกิจ , สังคม , วัฒนธรรม ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างรอบด้าน เมื่อเรียนจบสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรอาเซียนศึกษา จึงเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการสร้างประชาคมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาค กับสถาบันการศึกษานานาชาติ อีกด้วย

แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

สำหรับบัณฑิตที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้ จะสามารถทำงานอันเกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สถานทูต , สถานกงสุล รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อันอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย , สถาบันวิจัยนานาชาติ , ครู-อาจารย์ เป็นต้น ส่วนทางภาคเอกชน เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน , บริษัทธุรกิจของไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน , บริษัทด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย