ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี คืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

May 14, 2018 admin 0

ในยุคที่โลกไร้พรมแดนที่การติดต่อสื่อสารแทบไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น เช่นเดียวกันกับกำแพงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กำลังจะถูกพังทลายลง จากเหตุการณ์การรวมกันทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ที่เป็นการรวมกันของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, ไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า, บรูไนดารุส-ซาลาม, เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย […]