วิเคราะห์ปัญหาแรงงานภายหลัง การเปิดอาเซียน

June 14, 2018 admin 1

ปัจจุบันมีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือว่าอาเซียน(AEC) การรวมมือกันของประชาคมอาเซียนทำให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะเดินเข้าหากัน ในการพัฒนาด้านต่าง ๆเช่นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง หรือว่าจะเป็นด้านสังคม  ในด้านของเศรษฐกิจจะมีผลดีคือมีการไหลเวียนของแรงงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นความหวังของแรงงานที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน แต่ก็ยังคงมีปัญหาแรงงานหลังการเปิดอาเซียนอยู่