อาเซียนศึกษา

‘อาเซียนศึกษา’ คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ?

December 4, 2018 admin 0

ความเป็นมาของ ‘อาเซียน’ ‘สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ก่อตั้ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิกรุ่นดั้งเดิม 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก – เฉียงใต้ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์