เกษตรอาเซียน

แนวทางการแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

July 10, 2019 admin 0

ในหลายปีที่ผ่านมา การเกษตรของไทยเข้าสู่สภาวะอันน่ากังวล โดยเมื่อดูจากข้อมูลพื้นที่การเกษตร รวมทั้งจำนวนเกษตรกร พบว่าตัวเลขของเกษตรกรรายย่อยลดลง , ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมล้มละลายกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนั้นยังเกิดการหันเหเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาประเทศอย่าง